1. Chọn phòng 2. Thông tin của bạn 3. Điều khoản thanh toán 4. Xem lại thông tin 5. Thanh toán